ผลงานที่ผ่านมา Renewable Energy

Solar Rooftop 20 kWp., CTE Car Park

Solar Rooftop 40 kWp., NK1

Solar Rooftop 518 kWp., Rice Land

Solar Rooftop 1617.2 kWp., Mariwasa

Solar Rooftop 44.8 kWp., ชลรุ่งเรือง

Solar Rooftop 19.5kWp., NKIE นิคม(อาคารสำนักงาน)

Solar Rooftop 40 kWp., NKIE นิคม(อาคารสารเคมี)

Solar Carport 42.2 kWp., Sadao Industrial Estate

Solar Rooftop 425 kWp., BTG-NT

Solar Rooftop 552 kWp., SFCC-NKIE

Solar Rooftop 832 kWp., SFCC-LP

Solar Rooftop 200 kWp., Mould Shop

Solar Rooftop 666.4 kWp., NKIE_MF1

Solar Rooftop 734.4 kWp., Rooftop Warehouse

Solar Rooftop 845 kWp., NK1 MDB MF3

Solar Rooftop 460.8 kWp., TCS

Solar Rooftop 2002 kWp., Plant HK

Solar Rooftop 604.8 kWp., TCPB

Solar Floating 80 kWp., NKIE นิคม(บ่อเก็บน้ำดิบ)

Solar Rooftop 51.35 kWp., MPK

Solar Rooftop 800.8 kWp., CRTC

Solar Farm 8,700 kWp., SFCG-TL

Solar Rooftop 500 kWp., SFG-Saraburi

Solar Rooftop 640 kWp., NSP

Solar Rooftop 999 kWp., CPN-Rama2

Solar Rooftop 48.96 kWp., Office4 Carpark

Solar Rooftop 102 kWp., Motorcycle Park

Solar Rooftop 49.92 kWp., NK1 Store

Solar Rooftop 265.44 kWp., Multibax

Solar Rooftop 55.2 kWp., NK1

Solar Floating 998.56 kWp., SSI

Solar Rooftop 633.6 kWp., TCKK

Solar Rooftop 463.2 kWp., TCSP

Solar Rooftop 20 kWp., NKIE นิคม(อาคารปั๊มน้ำ)

Solar Rooftop 518.4 kWp., TCKP

Solar Roof Carport 187.92 kWp., NPI

Solar Rooftop 504 kWp., SSF-Korat

Solar Rooftop 739 kWp., QCON-BP

Solar Rooftop 999 kWp., TCPT

Copyright @ 2020

Mobile : 063-227-6420
Tel. : +66 3637 6100

Fax. : 0-3637-6162
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.